Marchal


Brink G. van den, Campen M. van, Graaf J. van der
‘Gegrond geloof. Kernpunten uit de geloofsleer in bijbels, historisch en belijdend perspectief’,
door uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 1996; 605 blz.; € 89,-

De titel van dit kostbare, maar inhoudsrijke boek is een appèl en een troost. Velen hebben het verstikkende gevoel dat de grond onder hun voeten wordt weggeslagen door allerlei stormen en stromingen op en om het kerkelijk terrein. Ik ken de vragen van zeer nabij, die in de gesprekken met gemeenteleden, van harte betrokken bij de Zaak, opklinken: ‘Wat is nu waar in deze heksenketel van geluiden?’ ‘Is het ouderwets, achterhaald om te geloven dat…?’ ‘Waar en wat is vaste grond?’
Ik vind het een moedig avontuur om niet alleen te zeggen en te schrijven wat men in de mening van anderen mist, bedenkelijk of ook onaanvaardbaar vindt, maar om ook zelf opnieuw in de leer te gaan en verantwoording af te leggen van de dingen die ten diepste raken en blijvend inspireren.
Ik schrijf deze regels neer om aandacht te vragen voor een buitengewoon mooi boek dat onlangs verscheen, onder redactie van dr. G. van den Brink, predikant van de hervormde gemeente van Lelystad en universitair docent te Utrecht, drs. M. van Campen, hervormd predikant te Waddinxveen en docent aan de Christelijke Hogeschool De Vijverberg Felua te Ede en dr. Ir. J. van der Graaf, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.
Het boek wil een hedendaagse gereformeerde geloofsleer bieden, waarbij de medewerkenden terdege beseffen dat zij deze slechts in fragmenten kunnen aanreiken.
Dit fragmentarische heeft niet alleen praktische oorzaken (om het bestek van een toch al dik boek niet te boven te gaan), maar ook principiële (omdat ons kennen ten dele is.)
Toch komen alle gewichtige thema’s van het christelijk geloof aan de orde. De hoofdstukken zijn geschreven volgens een bepaald patroon.
In onderdeel A worden de bijbels-theologische hoofdlijnen uitgezet. Dankbaar staande op de weg van het gereformeerde belijden en met open oor en oog voor de ontwikkelingen en verworvenheden van de hedendaagse bijbelse theologie luisteren de auteurs naar het Schriftgetuigenis,
In onderdeel B wordt een dwarsdoorsnede door de dogmengeschiedenis geboden aan de hand van een aantal ‘portretten’ van mensen wier denken van belang geweest is voor de